BOARD

Shintaro Yamakami
Naruatsu Baba
Yoshiaki Harai
Sehong Jang
Rintaro Mori

TEAM

Tetsuya Nakashima
Koichi Ishizuka
Daido Fuchie
Hongwon Hahn
Eika Takebe

© 2019 COLOPL NEXT, Inc.