BOARD

Shintaro Yamakami
Naruatsu Baba
Yoshiaki Harai
Rintaro Mori

TEAM

Tetsuya Nakashima
Koichi Ishizuka
Daido Fuchie
Eika Takebe

© COLOPL NEXT, Inc.

coloplgroupcompanies.png